top of page

BOSNA SANCAK AKADEMİK KÜLTÜR

VE TARİH VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'dır.
İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul olup, adresi West İstanbul Marina Marmara Mah. Ulusum Cad. No:30 YD10 Beylikdüzü'dür. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf,  mütevelli heyeti kararı ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMAÇLARI:

Madde 3- Vakfın amaçları;
Bosna – Sancak göçmeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının;

 1. Kültür, dil, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak;

 2. Türkiye ile başta Bosna Hersek/Sancak ve diğer balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek, toplumları bilinçlendirmek, geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması için faaliyetlerde bulunmak;

 3. Tarihini ve tarih boyunca karşılaştıkları soykırım, katliam ve göç gibi toplumu derinden etkileyen olayları bilimsel olarak araştırmak, belgelemektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1.  Üniversitelerin ilgili bölümleri ile uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde yazılı, sözlü tarih, müzik, folklorik derleme çalışmaları, akademik ve kültürel çalışmalar, Boşnak dili ve edebiyatı üzerine çalışmalar yapar veya yaptırır.

 2. Türkiye ile başta Bosna /Sancak ve diğer Balkan ülkeleri halkları ve gençleri arasında dostluk, sevgi ve işbirliği duygularını geliştirecek kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve turizm etkinlikleri düzenler. Bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yasalar çerçevesinde işbirliği yapar.

 3. Kültürel ve tarihi değeri olan her türlü belge, evrak, fotoğraf, film, afiş, kitap, günce, giyim eşyası ve her türlü anı eşyalarının derlenmesi, arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmalar yapar.

 4. Tarih ve kültürümüzle  ilgili araştırmalar, yararlı çalışmalar yapan, barış kültürünün gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşvik ödülleri verir.

 5. Vakfın çalışma alanına giren konularda seminer, konferans, panel, sempozyum düzenler; yarışmalar, konserler, festivaller, geziler, yemekli yemeksiz toplantılar tertip eder.

 6. Vakfın amaçları doğrultusunda kitap, broşür, yıllık, dergi, bülten, takvim vb. yayınlar. Kaset, CD-Rom, belgesel film, radyo ve TV programları hazırlar veya hazırlatır. Bu alanlarda danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca Vakıf için sosyal medya hesapları açar ve bunları amaçları doğrultusunda işletir.

 7. Vakfın amaçlarına uygun olarak hizmet vermek amacıyla ihtisas komisyonları kurar, bilimsel ve kültürel danışma kurulları oluşturur.

 8. Tüm bu alanlarda benzeri yerli ve uluslararası hükümetler dışı sivil kuruluşlarla yasalar çerçevesinde işbirliği yapar.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6-  Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI) liradır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Mütevelli Heyeti

 • Yönetim Kurulu

 • Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan 55 kişiden oluşur.

 • Mütevelli heyeti üyelerinin yüksek öğrenim mezunu olmaları zorunludur.

 • Mütevelli heyeti üyeliği sıfatı değişmezdir. Vakfa önemli hizmet ve katkıları olabilecek kişiler, mütevelli heyetinin alacağı kararla mütevelli heyetine dahil edilebilir. Ölüm, istifa, medeni hakları kullanma ehliyetinin ortadan kalkması vb. sebeplerle üyeliğin sona ermesi halinde, eksilen üyelikler için mütevelli heyetine yeni üye seçilir.

 • Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, mütevelli heyetinin alacağı kararla en az 1 yıl Vakıf üyesi olan kişiler arasından seçim yapılır.

 • Vakfın kurucusu olan mütevelli heyet üyeleri, ölüm veya sağlık sorunları nedeni ile kendilerinden boşalacak mütevelli heyeti üyeliklerine mütevelli üyesi olma şartını taşıyan iki aile üyesini veya Vakfa en az 1 yıl boyunca üye olan kişiler arasından üç aday ismi önerebilirler.  Kurucu mütevelli üye, kendisinden sonra mütevelli heyeti üyesi olmasını istediği 2 adayın  ismini görevini sağlıklı olarak ifa ettiği dönem içinde kapalı ve imzalı zarf içinde yönetim kuruluna teslim etmiş olmalıdır. Bu durumda seçim, öncelikle bu adaylar arasından yapılır. Mütevelli heyetinin alacağı kararla bu kişiler mütevelli heyetine seçilebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim kurulunu seçmek,

 • Denetim kurulunu seçmek,

 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 • Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.

 • Üye giriş aidatlarını ve yıllık aidatları belirlemek.

MÜTEVELLİ  HEYETİNİN  TOPLANTI ZAMANI  VE  KARAR  NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli heyeti toplantıları genel kurul toplantısı niteliği taşır. Mütevelli heyeti takip eden dönemlerde yılda en az bir defa olağan, gerektiğinde de olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılar her yıl Şubat ayı içinde yapılır.

Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az dörtte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Mütevelli heyeti toplantılarında vekaleten oy kullanılamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile Vakıf üyeliğinden ihraç kararlarında  karar yeter sayısı, üye tam sayısının beşte üçüdür.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetince 2 yıllığına gizli oy açık sayımla seçilecek 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yüksek öğrenim mezunu olması ve en az 6’sının mütevelli heyeti üyesi olması zorunludur. Diğer yönetim kurulu üyeleri Vakfa en az 2 yıl üye olan kişiler arasından seçilebilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri vakıf senedinde gösterilmiş olan üyelerden oluşur ve 2 yıl için görev yapar. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu üyeleri art arda en çok 3 dönem için seçilebilir; bir dönem ara vermek şartıyla daha sonra tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3 ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlası (6kişi ) olup, kararlar  mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

 • Vakfın gayelerine ulaşmak amacıyla gerekli gördüğü alt çalışma gruplarının kurulmasına karar verir.

 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 • Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 • Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 • Yönetim kurulu mütevelli heyetince belirlenen yıllık bütçeyi aşacak şekilde Vakfı borçlandıramaz ve tek kalemde

 • Vakıfın yıllık bütçesinin ¼’ünü aşan tutarda borçlandırıcı işlemleri ve ödemeleri yapamaz.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini sadece yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Vakfın temsilinde çift imza kuralı esastır. Vakfı yükümlülük altına sokan her türlü hukuki işlemler başkan ve yönetim kurulu üyeleri arasından yetkilendirilmiş üyeler tarafından imza edilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya vakfa sonradan üye olacak kişiler arasından 2 yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Denetim kurulunun üçte ikisinin mütevelli heyet içinden seçilmesi zorunludur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Vakfın ilk denetleme kurulu üyeleri Vakıf senedinde gösterilen üyelerdir ve 2 yıl için görev yaparlar.

VAKIF DANIŞMA KURULU:

Madde 15- Vakıf Danışma Kurulu, Kültür, Tarih, Sanat ve Sosyal bilimler alanlarında akademik düzeyde çalışmaları veya deneyimleri olan kişiler arasından mütevelli Heyet tarafından seçilir ve dokuz üyeden oluşur.

Vakıf Danışma Kurulu, Vakıf üyeleri arasından, ya da vakıf dışından seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu eski Başkanları Vakfı Danışma Kurulu doğal üyesidir.

Vakıf Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.  Süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine Vakıf yönetim Kurulunca seçim yapılır ve seçilen, ayrılanın görev süresini tamamlar.

15.1. Vakıf Danışma Kurulunun Toplantı ve Kararları:

Vakıf Danışma Kurulu Başkanın ya da Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine, yılda en az iki kez olağan toplanır.

Vakıf Danışma Kurulu, katılan üyelerle çalışmalarına başlar ve ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Danışma Kurulu oy çokluğu ile karar alır.

15.2. Vakıf Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Vakıf Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Vakıf Mütevelli Heyeti ile Vakıf Yönetim Kurulunca verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak.

 • Vakıf amacı ve hizmet konuları ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak.

 • Vakıf Mütevelli heyeti  ile Vakıf Yönetim Kurulu’na raporlar vermek, önerilerde bulunmak.

 • Vakıf Resmi Senet değişikliği tasarıları ve Vakıf Yönetmelikleri tasarılarını incelemek ve görüşlerini bildirmek.

VAKIF ÜYELİĞİ VE ÜYELİK AİDATI

Madde 16- Vakıf’a üye olmak için adayın yüksek öğrenim mezunu olması gerekmektedir. En az üç mütevelli heyeti üyesinin ilgili kişinin üyeliğe kabulünü yönetim kuruluna teklif etmesi gerekir. Üyeliğe kabul kararı yönetim kurulu tarafından nitelikli çoğunlukla, yani en az 6 yönetim kurulu üyesinin olumlu yönde kullanacağı oyla mümkün olur. Yönetim kurulu Vakıf üyeliği ile ilgili kararı talep tarihinden itibaren 3 ay içinde almakla mükelleftir. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul veya ret kararı kesindir.

Vakıf üyelerinin mütevelli heyeti tarafından belirlenecek olan giriş ödentisi ile yıllık aidatı ödemesi gerekir. Vakıf kurucularından, kuruluşta vakıf senedi ile taahhüt ettikleri maddi edimleri yerine getirmiş olmaları şartı ile ilk üç yıl için aidat alınmaz. Aidat borcu olan üye Vakıf organlarına aday olamaz. Üyelik tarihini takip eden 3 sene boyunca aidat borçlarını ödememiş olan üyenin Vakıf üyeliği yönetim kurulu kararı ile sonlandırılır. İlk yıl için giriş aidatı 500TL’dir.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 17- Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda önemli katkıları olan yurt içinde veya yurt dışından gerçek veya tüzel kişilere yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararı ile onursal üyelik payesi verilebilir. Onursal üyelerin aidat yükümlülüğü olmadığı gibi Vakıf organlarına seçilmesi de mümkün değildir.

ÜCRET

Madde 18- Mütevelli Heyet üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Danışma Kurulu Üyeleri vakıfta deruhte ettikleri görevlerinden dolayı ücret alamazlar, yalnız bu görevler dolayısıyla yaptıkları zorunlu harcamalar belgelenmek şartıyla kendilerine ödenebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 • İktisadi ve ticari işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 • Vakıf üyelerinin giriş ödentileri ve yıllık aidatları

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 20- Vakıf tarafından yıl içinde elde edilen gelirlerin ne kadarının idame giderlerine, ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara ayrılacağı ne kadarının ise kurulacak fonlara ve Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlere aktarılacağı Yönetim kurulunca belirlenir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 21-  Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az 3/5’inin  onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 22- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların Vakıf’ın amaç ve gayelerine uygun hangi Vakıf Dernek veya Kuruma devredileceği Mütevelli Heyetince  karara bağlanır.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 23- Vakıf kurucularının ve aynı zamanda mütevelli heyeti üyelerinin adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

ADEM FAZLIOĞLU
ADNAN TÜRKOĞLU
ALPARSLAN CEMAİL BATUK
ALTAN AKOVA
AZRA TÜZÜNOĞLU ALTINDERE
BAHRİ ALBAYRAK
BAŞAR  PAKİŞ
CAVİT GANİÇ
CEMAL BAYHAN
CEVDET BİLGE
ELMAS ORAK
ERCAN GÜL
ESAT GÜNGÖR
FEHİM ÇURKİÇ
FERHAT SANCAKLI
FİKRET AKOVA
FUAT KAÇAR
HAKAN AKTAŞ
HAŞİM  ERDEN
HÜSEYİN GÜL
İBRAHİM  MERT
İLHAN DEMIROK
İSMAİL KANSU
KEMAL DEMİRKIRAN
KENAN BALKAN
MEHMET AKİF GÖĞÜSGEREN
MEHMET HAKAN KUŞ
MİRZAT MERT
MUAMMER BAYRAKTAR
MUNİP SEÇKİN
MURAT DOGAN
NASUF ÖZTÜRK
NERMİN DEMİR
NIHAT TAMER
NUSRET SANCAKLI
RECEP SALPAT
RIFAT KARADAĞ
SEDAT BAŞ
SEDAT ZİYADE
SELAATTİN GÖÇTÜRK
SEMIHA BAYSOY
SENAD KALKAN
SERDAR AYDAR
SERKAN ŞENAY
SİBEL AKOVA
SUAT KURTOĞLU
ŞEFİK AKÇİN
ŞENGÜL KOCAAĞAÇ
ŞEKİB AVDAGİÇ
ŞENAY BİÇER
ÜMMÜHAN NEZİROĞLU
ÜZEYİR SEVDİK
VAHDETTIN BAYRAK
Y. YUNUS AYNAZ
ZAFER ÇAĞATAY

 

 

Geçici Madde 1-
Vakfın ilk yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu asil Üyeler:   

1- Cevdet Bilge
2- Adem Fazlıoğlu
3- Mehmet Akif Göğüsgeren
4- Hüseyin Gül
5- Rıfat Karadağ
6- Ümmühan Neziroğlu
7- Elmas Orak
8- Recep Salpat
9- Sedat Ziyade

 

Yedek Üyeler:
1- Sibel Akova
2- Şenay Biçer
3- Nasuf Öztürk
4- Haşim Erdem
5-Nusret Sancaklı

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
1-İbrahim Mert
2-Kenan Balkan
3-Adnan Türkoğlu

Yedek Üyeler
1-Esat Güngör
2-Bahri Albayrak
3-Senad Kalkan

 

Geçici Madde 2-
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Rıfat Karadağ yetkili kılınmıştır.

bottom of page